Онкологія

Обгортка: 
Автори: 
під ред.Білинського Б.Т., Стернюка Ю.М., Шпарика Я.В.
Рік видання: 
2004
Видавництво: 
Київ "Здоров'я"
Якість: 
добра
У підручнику вміщено відомості із заrальної та спеціальної онкологiі. Наведено дані, що стосуються сучасного розуміння етіології і патоrенезу злоякісних пухлин, а також взаємомозв'язків організму та пухлини. Наведено статистичні дані про захворюваність в Україні. Розглянуто епідеміолоriю, етіолоrію, патолоrічну анатомію, передпухлинні стани, клініку та діагностику окремих пухлин. В опису конкретних ло¬калізацій раку використано Міжнародну класифікацію TNM 2002. Висвітлено принципи лікування та реабілітаціЇ онкологічних хворих з урахуванням сучасних досягнень oнкoxipypriї, променевої і xiмioтeрапії пухлин, а також можливостей гopмoнo¬ й імунотерапїі. Матеріал викладено відповідно до міжкафедральної проrpами з онколоrії МОЗ України для студентів лікувальних факультетів. Для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, лікарів-¬інтернів, практичних лікарів.